Kategorier
Juridik

Ett avtal om mahr kan inte göras gällande enligt svensk rätt

Inom islam betraktas äktenskapet rättsligt sett som ett kontrakt mellan makarna. Avtal om mahr utgör i allmänhet en del av äktenskapskontraktet och innebär att mannen vid äktenskapets ingående överför, eller förpliktar sig att överföra, egendom till kvinnan. Avtal om mahr kan utformas på olika sätt. Antingen kan mannen vid äktenskapets ingående vara skyldig att överföra […]

Kategorier
Juridik

Ansökningarna om kontaktförbud tas inte på allvar

Beata Ratzman, en kvinna i 30-årsålderna från Malmö, försvann den 24 september 2021. Ett par månader senare hittades hennes kvarlevor i skogen Bökeberg utanför Svedala i Skåne. Den man som hon tidigare haft en relation med sitter numera häktad misstänkt för mord. Ungefär två veckor innan Beatas försvinnande hade hon ansökt om kontaktförbud gentemot mannen, […]

Kategorier
Juridik

Umgängessabotage

Föräldrar som har gemensam eller ensam vårdnad om barn kan ha rätt till umgänge med sitt barn. Umgängesschemat kan vara bestämt i en dom eller ett beslut hos familjerätten. När någon av föräldrarna medvetet försöker förhindra barnet från umgänge med den andra föräldern gör man sig skyldig till umgängessabotage. Detta kan ske till exempel genom […]

Kategorier
Juridik

Lilla hjärtat

Den 30 januari 2020 larmades polis och ambulans till en lägenhet i Norrköping. När lägenheten undersöktes hittades en avliden treårig flicka. Fallet har kommit att kallas Lilla hjärtat. Treåriga Esmeralda hittades död hemma hos sina biologiska föräldrar efter att tvångsvården av henne hade avslutats enligt en kammarrättsdom. Den chef som handlade Esmeraldas ärende på̊ socialtjänsten […]

Kategorier
Juridik

Bortförande av barn

För ett antal år sedan kom ett antal uppmärksammade rättsfall i Hösta domstolen som visade att det inte var olagligt att hålla kvar ett barn (under 18 år) i utlandet. Hade den ena vårdnadshavaren lämnat sitt medgivande till att barnet följde med på semester med den andra vårdnadshavaren var det inte olagligt att barnet aldrig […]

Kategorier
Juridik

Uppgifter om våld är inget undantag

  På uppdrag av regeringen granskade Jämställdhetsmyndigheten uppgifter om våld eller andra övergrepp i mål om vårdnad, boende och umgänge. I rapporten Uppgifter om våld är inget undantag går det att utläsa brister i domstolsprocessen samt tillämpningen av Barnkonventionen. Domstolen beaktar inte uppgifter gällande våld eller andra övergrepp i den omfattningen de borde. Detta resulterar […]

Kategorier
Juridik

Skadestånd till brottsoffer

Den som har utsatts för ett brott kan ha rätt till skadestånd för de skador som brottet inneburit. Huvudregeln är att gärningspersonen ska ersätta brottsoffret för skadan och skyldigheten fastställs med stöd av skadeståndslagen. Brottsoffret kan framställa ett yrkande om skadestånd i en brottmålsprocess. Om brottsoffret inte kan få ersättning genom skadestånd från gärningsmannen, exempelvis […]

Kategorier
Juridik

Slopad straffrabatt för unga lagöverträdare vid allvarlig brottslighet

Unga lagöverträdare har länge särbehandlats i straffrättsligt hänseende. Det har gällt åldersgruppen 15-17 år och lagöverträdare i åldern 18-20 år. Särbehandlingen har gjorts både vid straffmätningen och vid valet av påföljd. Den som har begått ett brott innan han eller hon har fyllt 21 år har fått ett mildare straff, i folkmun så kallad straffrabatt. […]

Kategorier
Juridik

Införandet av ett särskilt hedersbrott

Regeringen beslutade i juli 2019 att tillkalla en grupp experter med uppdrag att analysera och ta ställning till huruvida det bör införas en särskild straffbestämmelse, med egen brottsbeteckning, som uttryckligen tar sikte på hedersrelaterat våld och förtryck. Utredningen antog namnet Hedersbrottsutredningen och har överlämnat betänkandet Ett särskilt hedersbrott till regeringen. Som en utgångspunkt för uppdraget […]

Kategorier
Juridik

Varför kan jag inte återkalla min polisanmälan?

När ett brott sker kan målsäganden antingen i samband med att han eller hon upprättar en polisanmälan genomgå ett första förhör med polisen. Det första förhöret kan även komma att ske på brottsplatsen. Polisen har en skyldighet att utreda misstänkt brott. Däremot kan ett målsägande meddela att han eller hon inte vill medverka i en […]