GDPR

GDPR-policy
Alak & Co

Alak & Co värnar om din personliga integritet. Genom vår GDPR-policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du:

  • Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss
  • Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på vår webbplats

Alak & Co, org.nr 559147-9547, med Adress Altonagatan 3, 211 38 Malmö, tel.nr. 010-160 99 00.

 

 

Personuppgift

Med en personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post och telefonnummer.

 

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgiftsbehandlingen.

Alak & Co’s målsättning är att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.

Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning och du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Vi har också rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud under följande adress:

Dataskyddsombud      Samar Alak

Tel                                  010-160 99 00

Postadress                    Altonagatan 3, 211 38 Malmö

E-postadress                samar@alakjuristbyra.se

 

Du kan också alltid vända dig till datainspektionen www.datainspektionen.se för information om den nya dataskyddsförordningen.

lämnar dina personuppgifter till oss. Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschöverenskommelser eller branschpraxis. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Alak & Co erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats beställa tjänster, göra förfrågningar eller boka ett personligt möte för rådgivning. Via vårawebbplats samlar vi in information om ditt namn, uppgifter hur du kan bli kontaktad och information som även är nödvändig för fakturering.

När du träffar oss i ett fysiskt möte behöver vi följande personuppgifter, för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag mot dig som kund:

Särskiljande information: Namn, födelsedatum samt personnummer.

Kontaktinformation: Adress, telefonnummer samt e-post

Ditt personnummer behöver Alak & Co för att genomföra en jävskontroll, för att undvika en intressekonflikt. Ditt personnummer som även blir vårt kundnummer.

 

När du fyller i en fritextruta i ett formulär på vår webbplats, så använder vi den texten som en information till våra medarbetare inför ditt möte med oss. Vid ett uppdrag sparar vi den informationen tillsammans med övriga uppgifter vi har efterfrågat i vårt affärssystem fram tills att den rättsliga grunden upphör (kundavtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning).

Alak & Co’s målsättning är att inte registrera känsliga personuppgifter såsom uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (sk tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1)   Adressuppgifter från offentliga register (Skatteverket) för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

2)   Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärdighetsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Uppgifter kan även inhämtas via någon av våra samarbetspartners, där de på uppdrag av dig som kund, fyller i ett formulär med en önskan att bli kontaktad av oss.

När du registrerar dig för att bli kontaktad av oss, registreras dina lämnade uppgifter i våra affärssystem och om rådgivningen övergår till ett uppdrag sparar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet löper med laglig grund såsom bokföringslagen, samtycke och intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Alak & Co skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när det gäller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om personnummer.

Alak & Co har interna riktlinjer för e-post som reglerar hur vi ska hantera e-post med personuppgifter, samt dokumenterade rutiner som reglerar gallring av e-post. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi även skicka personuppgifter till våra samarbetspartners. Den e-post Alak & Co skickar är krypterad, men mottagaren ansvarar för konfiguration av sitt system och därmed även att aktivera kryptering.

Alak & Co bevarar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Genom att vi har gallringsrutiner för respektive behandling säkerställer vi det strukturerade gallringsarbetet. Alla gallringsrutiner finns dokumenterade i vårt registerhanteringssystem.

Alak & Co hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig en bättre service. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Du finner kontaktuppgifter under rubriken ”dataskyddsombud”.

Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet.

Alak & Co utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår i GDPR-policy. Du kan se statusen genom versionshantering och datumangivelse för denna integritetspolicy i slutet av detta dokument.

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra externa webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.