Straffrätt

Verksamma områden


Brottmål

Brottmål är de rättsfall där en person åtalas för att ha begått ett brott enligt straffrätten. Dessa mål förs inför domstolar där åklagare och försvarare presenterar sina argument och sin bevisning.

Brottmålsprocessen följer en noggrann rättslig procedur, som innefattar förundersökning, åtal, rättegång och domslut. Under rättegången är det åklagaren som försöker bevisa den tilltalades skuld, medan försvararen försvarar den tilltalades rättigheter och ifrågasätter bevisningen.

I brottmål är straffrätten tillämplig. Det innebär bland annat att åklagaren ska göra det ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade är skyldig. Om det råder tvivel om skuld ska den tilltalade frias.

Vad ska man göra om man blivit utsatt för ett brott?

Om du har blivit utsatt för ett brott ska upprätta en polisanmälan. Det kan du göra på två sätt:

1- Du kan anmäla brott genom att kontakta polisen, antingen genom att du går in på en polisstation eller genom att ringa 114 14.

2- Du kan också skriva en anmälan och skicka in den via post eller e-post.

Fördelar med att anmäla brott i skrift

– Du kan direkt i anmälan begära ett målsägandebiträde och ange vilken advokat eller jurist du vill ha.

– Du får ha med ditt målsägandebiträde på det första polisförhöret.

– Du undviker att anmälningsförhör hålls utan juridiskt biträde, vilket ger dig en större trygghet.

Om du har utsatts för brott har du i många fall rätt till ett målsägandebiträde som bekostas av staten. Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat som förordnas av domstolen för att företräda dig som blivit utsatt för brott.

Nedlagd förundersökning?

I vissa fall kan en förundersökning läggas ner, men en noggrann granskning av materialet kan avslöja felaktigheter i utredningen. Möjligheten till överprövning kan därmed vara avgörande för ärendets fortsatta handläggning. Målsägandebiträdet kan, i samråd med brottsoffret, begära en överprövning av beslutet hos Åklagarmyndigheten.

Detta kan leda till att förundersökningen återupptas och att åtal väcks om det finns tillräckliga skäl och tillräcklig bevisning. Det är en viktig del av målsägandebiträdets arbete att tillvarata brottsoffrets rättigheter och intressen genom hela rättsprocessen.

Brottmålets process från polisanmälan till domslut

1. Polisanmälan: Allt börjar med en polisanmälan. När ett brott har begåtts kan den som är drabbad eller någon annan anmäla det till polisen. Polisen inleder då en förundersökning, vilket innebär att den samlar information och bevisning om brottet.

2. Polisens förundersökning: Under förundersökningen samlar polisen in bevisning i form av vittnesmål, dokumentation och eventuell teknisk bevisning. Den förhör även målsägandet och den misstänkte. Syftet är att utreda om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal.

3. Åklagarens uppdrag: När polisens förundersökning är klar skickas ärendet till åklagaren. Polisen kan även ha löpande kontakt med åklagaren för att ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas. Åklagaren granskar bevisningen och beslutar om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Om åklagaren beslutar att det finns skäl att åtala någon inleds rättsprocessen. Om åklagaren inte anser att det finns tillräcklig bevisning kan ärendet läggas ner.

4. Målsägandebiträdet roll: Om du är målsägande, den som blivit utsatt för brott, kan du få ett målsägandebiträde. Det är en jurist eller advokat som representerar dina intressen i rättsprocessen. Målsägandebiträdet hjälper dig att förstå dina rättigheter, följer med dig på förhör och kan driva skadeståndskrav om du har drabbats av skador eller förluster på grund av brottet.

5. Försvararens roll: Den misstänkte kan ha rätt till en försvarare, oftast en advokat. Försvararen företräder den misstänktes intressen och ser till att deras rättigheter tillgodoses under rättsprocessen. Den för den misstänktes talan i domstolen och kan ifrågasätta bevisning.

6. Huvudförhandling: Huvudförhandlingen är själva rättegången, där åklagare, försvarare och målsägandebiträdet presenterar sina argument och går igenom sin bevisning. Vittnen kan kallas in för att vittna om vad de känner till om brottet. Efter att alla sidor har fört sin respektive talan är det upp till domstolen att döma i målet.

7. Domslut: Efter huvudförhandlingen fattar domstolen ett beslut genom ett domslut. Om den misstänkte anses skyldig kan domen innebära en straffpåföljd i form av böter eller fängelse. Om den misstänkte anses oskyldig frikänns personen. Domstolens dom kan överklagas om någon part inte är nöjd med utfallet.

Privat försvarare

När det är fråga om mindre allvarlig brottslighet får man sällan en offentlig försvarare. Detta gäller till exempel i brottmål där böter är den enda möjliga påföljden. I sådana situationer kan du överväga att anlita en privat försvarare som kan representera dig och rådgöra med dig under rättsprocessen.

Alak & Co är här för att stödja och företräda dig som din privata försvarare. Oavsett vilken situation du befinner dig i är det alltid klokt att överväga rådgivning med en jurist för att utreda ditt behov av en försvarare, så att dina rättigheter tillvaratas på bästa sätt. Kontakta oss på Alak & Co för att få professionell rådgivning.

I vissa situationer ger den svenska lagstiftningen socialnämnder och läkare rätten att besluta om tvångsvård när det finns en risk att någon far illa eller skadar sig själv. Tvångsvården kan ska olika ut och innefattar vård av unga (LVU), vård av missbrukare (LVM) och psykiatrisk tvångsvård (LPT).Vid tvångsvård har den berörda personen rätt till en jurist eller advokat som företräder dennes intressen. Juristen eller advokaten kan förordnas av domstolen och blir då ditt offentliga biträde.Verksamma områden


Våra andra verksamma områden

Våra tjänster

Familjerätt

Frågor om äktenskap, vårdnad, boende och umgänge med barn, underhållsfrågor.

Våra tjänster

Straffrätt

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde och privat försvarare.

Våra tjänster

Migrationsrätt

Frågor om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, medborgarskap…

Våra tjänster

Ekonomisk familjerätt

Vi arbetar med bodelningar, bouppteckningar och arvsskiften. Vi skriver även familjerättsliga avtal, såsom….

Våra tjänster

Socialrätt & tvångsvård

Vi hjälper familjer över världen för att skapa trygghet

Våra tjänster

Internationell familjerätt

Vi hjälper familjer över världen för att skapa trygghet