Kategorier
Juridik

Ny reglering: Bättre skydd för de som behöver ett skyddat boende

Stärkt trygghet för de som vistas på skyddat boende

Sedan den 1 april 2024 är skyddat boende en insats som regleras i socialtjänstlagen för de som behöver skyddas från våld och andra övergrepp. Sedan den 1 april 2024 har även barnperspektivet stärkts på så sätt att det barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende beviljas insatsen individuellt. Syftet med de nya regleringarna är att stärka tryggheten för de som vistas på ett skyddat boende, samt stärka barnens rättigheter så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte enbart betraktas som medföljande.  

Offentligt biträde i mål om skyddat boende

Socialnämnden har ett ansvar att tillgodose barnets behov av skydd. Om en vårdnadshavare beviljas skyddat boende enligt socialtjänstlagen och det finns en risk att även barnets säkerhet äventyras eller hälsa skadas får även barnet beviljas skyddat boende. Ansökan ska inges till förvaltningsrätten. Om förvaltningsrättens beslut inte kan avvaktas får socialnämnden bevilja ett barn en omedelbar insats i form av skyddat boende. Beslutet om omedelbar insats ska underställas förvaltningsrätten inom en vecka från beslutet. I ärenden och mål om skyddat boende har vårdnadshavaren och barnet rätt till ett offentligt biträde att tillgodose deras respektive intressen. Det är en jurist som är lämplig för uppdraget.  

Tillstånd krävs för att bedriva skyddat boende

Det krävs numera även tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få bedriva verksamhet i form av skyddat boende. Kommuner och regioner måste anmäla sin verksamhet till IVO. Utredningen bedömde att det saknades minimikrav på verksamheter i form av skyddade boenden, både vad gäller verksamhetens innehåll, kvalitet och säkerhet. Detta försvårar kommunernas möjlighet att säkerställa att de våldsutsatta får rätt och högkvalitativa insatser. Avsaknaden av tillståndsplikt innebar dessutom att det finns risk att oseriösa aktörer tillhandahåller insatser.  

Ny reglering till fördel för våldsutsatta

De nya regleringarna innebär ett steg i rätt riktning mot våld i hemmet och är ett positivt beslut för våldsutsatta kvinnor och barn. Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och alla åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor välkomnas.