Kategorier
Juridik

Ättiksmålet

Vad hade hänt med barnet i ättiksmålet?

Den 7 mars 2024 dömdes två föräldrar för fyra fall av misshandel, varav en synnerligen grov och en grov, även ett olaga frihetsberövande, till fängelse i 8 år. De hade tillsammans begått grova våldsbrott mot sin dotter som var i 6årsåldern när brotten begicks. Familjen bodde i Eslövs kommun och hade flera barn, däribland denna flicka. På julafton 2022 kom pappan och dottern i på akuten i Lund och pappan berättade att hon hade druckit ättikssprit. Flickan var i oerhört kritiskt och livshotande tillstånd. När hon undersöktes upptäcktes att hon hade sår i matstrupen, och att hennes matsäck var totalförstörd. Magsäcken fick opereras bort. Hon hade även äldre skelettskador, bland annat läkta frakturer. Man upptäckte även andra skador, bland annat i slidan och utanpå kroppen.  

Porträttfoto av Isabelle Gunnarsson och Elma Pålsson, entvå erfarna jurister vid vår juristbyrå i Malmö. Isabelle och Elma har specialiserat sig inom familjerätt och har gedigen erfarenhet av att hantera komplexa juridiska ärenden.

Ättiksmålet: Föräldrar som låser in sitt barn

Åklagaren yrkade ansvar för ett flertal brott. Vad gäller de olaga frihetsberövandet så ansåg tingsrätten att det var ställt utom rimligt tvivel att föräldrarna tillsammans hade stängt in henne i tvättstugan, där det inte fanns dörrhandtag. Där hade de bundit fast henne i en bilbarnstol låtit henne sitta i dagar. Det grövsta brottet var en synnerligen grov misshandel och bestod i att de sett till att hon fått i sig ättika, vilket försatte henne i livsfara. Det innebar också ett oerhört lidande för henne på grund av frätskador i matstrupen, dessutom blev magsäcken totalförstörd så den fick opereras bort. Föräldrarna menade att flickan själv druckit ättikan, det sa även flickan själv i förhör. I målet har det inte gått att med säkerhet fastställa hur hon fått i sig ättikan, men tingsrätten ansåg det uteslutet att barnet självmant skulle ha druckit detta i en sådan omfattning att det skulle uppstå så allvarliga skada, särskilt med tanke på ättikans skarpa och stickande doft.  Den grova misshandeln bestod i vanvård, närmare bestämt att de hade utsatt henne för svält genom att inte ge henne mat och dryck, samt inte byta blöja på henne. Det resulterade allvarliga sår och oerhört lidande. Föräldrarna dömdes även för två fall av misshandel, genom att ha hällt kokande vatten på flickan och orsaka henne en fraktur i en arm.  

Föräldrars handlingsplikt och ättiksmålet

Avseende vissa åtalspunkter döms föräldrarna för sin underlåtenhet att se till att barnet fick vård för sina skador. Föräldrarna dömdes bland annat för en misshandel i form av underlåtenhet att tillse att flickan fick effektiv vård och smärtlindring. I domen diskuteras därmed föräldrars handlingsplikt. Den svenska lagstiftningen innehåller både förbud och påbud. Påbud innebär att en gärningsperson kan straffas för sin underlåtenhet att göra något. En person kan hållas ansvarig för ett brott genom att ha underlåtit att agera och förhållit sig passiv, detta enligt allmänna principer om straffansvar. Straffrättsligt ansvar för den som underlåter att ingripa förutsätter att personen befinner sig i en garantställning. Kravet på garantställning syftar till att begränsa kretsen av personer som kan bli ansvariga genom underlåtenhet. Personen ska ha en ställning som gör det motiverat att denne, mer än andra, är aktiv och avvärjer en viss effekt. Underlåtenheten att avvärja en viss effekt ska anseslika straffvärd som att orsaka effekten genom handling.  

Konsekvenserna av föräldrarnas passivitet i ättiksmålet

En person kan ha garantställning på grund av att det föreligger en skyldighet att avvärja risker som hotar någon eller något som personen är ansvarig för och därför ska skydda. Ett barn, inte minst ett litet barn, är särskilt skyddsvärt eftersom det saknar eller har begränsade möjligheter att själv tillvarata sina intressen och skyddasigmot hot och risker. En självklar utgångspunkt är att barnets vårdnadshavare befinnersigi en garantställning. 

Föräldrarnas garantställning och ättiksdomen

I ättika-målet var det avseende vissa åtalspunkter inte ställt utom rimligt tvivel att föräldrarna åsamkat flickan skadorna. De hade i vart fall inte ingripit, förhindrat lidandet eller sett till att hon får vård. Eftersom de haft en handlingsplikt dömdes de ändå för brott till fängelse i sammanlagt 8 år. Att underlåta att ingripa kan således också medföra straffansvar.