Internationell familjerätt

Internationell privaträtt handlar om hur man löser juridiska problem som involverar mer än ett land. Det kan inkludera frågor om hur och var tvisten ska hanteras, i vilken domstol, i vilket land och vilket lands lag som ska gälla. Det kan också handla om huruvida en dom som utfärdats i ett land kan erkännas eller verkställas i ett annat land.

Ibland kan det uppstå situationer där två domstolar i olika länder tror att de har rätt att behandla samma ärende. Detta kan leda till konflikter och juridiska svårigheter. Internationell privaträtt bygger på inhemska lagar, EU-lagstiftning och konventioner för att hantera sådana situationer.

Den internationella privaträtten löser problem som har anknytning till flera länder och där det kan finnas konflikter om vilket lands regler som ska gälla. Detta kan exempelvis gälla ärenden som rör dödsfall eller skilsmässa. Inom Sveriges rättsväsende finns regler om internationell domsrätt och hur utländska domar ska verkställas.

Om du har juridiska frågor som rör flera länder kan vi på Alak & Co hjälpa dig. Vi är erfarna inom området internationell privaträtt och kan hjälpa till att lösa tvister som sträcker sig över landsgränserna.

Muslimsk familjerätt

Vi på Alak & Co har specialkompetens inom muslimsk familjerätt.

Vårdnadstvister med internationell koppling

Om föräldrarna är bosatta i olika länder kan vi hjälpa till att navigera i den komplexa världen av internationell familjerätt

Dödsbon med internationella aspekter

Det kan vara komplicerat att hantera dödsbon och arvsskiften när ärendet involverar internationella frågor. Vi har expertisen för att kunna hjälpa dig genom hela processen.

Internationell processrätt med privaträtt

Våra jurister är skickliga på att hantera juridiska ärenden av internationell karaktär, inklusive internationella avtal och avtalsfrågor.

Vi vet att internationella juridiska ärenden kan vara utmanande och kräver särskild kompetens. Oavsett om det handlar om kommersiella avtal, familjerättsliga frågor eller andra privaträttsliga ärenden är vi här för att erbjuda dig rätt vägledning och juridiska lösningar.

Kontakta oss på Alak & Co när du behöver hjälp med internationell privaträtt. Vi värnar om dina intressen och säkerställer att dina internationella juridiska frågor hanteras på bästa sätt.