القانون الاجتماعي والإرشاد الاجتماعي

مجالات النشاط


في السويد، هناك العديد من القوانين المتعلقة بالرعاية الإجبارية التي تنظم رعاية ومعاملة الأشخاص الذين يحتاجون لأسباب مختلفة إلى رعاية إجبارية.

LVU

LVU (قانون الأحكام الخاصة برعاية الشباب). ينظم هذا القانون رعاية الأطفال والشباب لضمان صحتهم ونموهم.

LVM

قانون رعاية المدمنين في حالات معينة. ويتعلق هذا القانون بالرعاية الإجبارية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل إساءة استعمال المخدرات.

LPT

قانون الرعاية النفسية الإجبارية (قانون الرعاية النفسية الإجبارية). ينظم القانون الرعاية الإجبارية للأشخاص الذين يعانون من حالات نفسية خطيرة عندما يكون ذلك ضرورياً لضمان صحتهم أو سلامتهم.

في حالات معينة، يمنح التشريع السويدي اللجان الاجتماعية والأطباء الحق في اتخاذ قرار بشأن الرعاية الإجبارية في حالة وجود خطر الإيذاء أو إيذاء النفس. يمكن أن تتخذ الرعاية الإجبارية أشكالاً مختلفة وتشمل رعاية الشباب (LVU)، ورعاية متعاطي المخدرات (LVM) والرعاية النفسية الإجبارية (LPT).في حالة الرعاية الإجبارية، يحق للشخص المعني الاستعانة بمحامٍ أو محامٍ لتمثيل مصالحه. يمكن للمحكمة تعيين المحامي أو المحامي من قبل المحكمة ويصبح المحامي العام.Verksamma områden


Brottmål

Brottmål är de rättsfall där en person åtalas för att ha begått ett brott enligt straffrätten. Dessa mål förs inför domstolar där åklagare och försvarare presenterar sina argument och sin bevisning.

Brottmålsprocessen följer en noggrann rättslig procedur, som innefattar förundersökning, åtal, rättegång och domslut. Under rättegången är det åklagaren som försöker bevisa den tilltalades skuld, medan försvararen försvarar den tilltalades rättigheter och ifrågasätter bevisningen.

I brottmål är straffrätten tillämplig. Det innebär bland annat att åklagaren ska göra det ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade är skyldig. Om det råder tvivel om skuld ska den tilltalade frias.

Vad ska man göra om man blivit utsatt för ett brott?

Om du har blivit utsatt för ett brott ska upprätta en polisanmälan. Det kan du göra på två sätt:

1- Du kan anmäla brott genom att kontakta polisen, antingen genom att du går in på en polisstation eller genom att ringa 114 14.

2- Du kan också skriva en anmälan och skicka in den via post eller e-post.

Fördelar med att anmäla brott i skrift

– Du kan direkt i anmälan begära ett målsägandebiträde och ange vilken advokat eller jurist du vill ha.

– Du får ha med ditt målsägandebiträde på det första polisförhöret.

– Du undviker att anmälningsförhör hålls utan juridiskt biträde, vilket ger dig en större trygghet.

Om du har utsatts för brott har du i många fall rätt till ett målsägandebiträde som bekostas av staten. Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat som förordnas av domstolen för att företräda dig som blivit utsatt för brott.

Nedlagd förundersökning?

I vissa fall kan en förundersökning läggas ner, men en noggrann granskning av materialet kan avslöja felaktigheter i utredningen. Möjligheten till överprövning kan därmed vara avgörande för ärendets fortsatta handläggning. Målsägandebiträdet kan, i samråd med brottsoffret, begära en överprövning av beslutet hos Åklagarmyndigheten.

Detta kan leda till att förundersökningen återupptas och att åtal väcks om det finns tillräckliga skäl och tillräcklig bevisning. Det är en viktig del av målsägandebiträdets arbete att tillvarata brottsoffrets rättigheter och intressen genom hela rättsprocessen.

Brottmålets process från polisanmälan till domslut

1. Polisanmälan: Allt börjar med en polisanmälan. När ett brott har begåtts kan den som är drabbad eller någon annan anmäla det till polisen. Polisen inleder då en förundersökning, vilket innebär att den samlar information och bevisning om brottet.

2. Polisens förundersökning: Under förundersökningen samlar polisen in bevisning i form av vittnesmål, dokumentation och eventuell teknisk bevisning. Den förhör även målsägandet och den misstänkte. Syftet är att utreda om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal.

3. Åklagarens uppdrag: När polisens förundersökning är klar skickas ärendet till åklagaren. Polisen kan även ha löpande kontakt med åklagaren för att ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas. Åklagaren granskar bevisningen och beslutar om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Om åklagaren beslutar att det finns skäl att åtala någon inleds rättsprocessen. Om åklagaren inte anser att det finns tillräcklig bevisning kan ärendet läggas ner.

4. Målsägandebiträdet roll: Om du är målsägande, den som blivit utsatt för brott, kan du få ett målsägandebiträde. Det är en jurist eller advokat som representerar dina intressen i rättsprocessen. Målsägandebiträdet hjälper dig att förstå dina rättigheter, följer med dig på förhör och kan driva skadeståndskrav om du har drabbats av skador eller förluster på grund av brottet.

5. Försvararens roll: Den misstänkte kan ha rätt till en försvarare, oftast en advokat. Försvararen företräder den misstänktes intressen och ser till att deras rättigheter tillgodoses under rättsprocessen. Den för den misstänktes talan i domstolen och kan ifrågasätta bevisning.

6. Huvudförhandling: Huvudförhandlingen är själva rättegången, där åklagare, försvarare och målsägandebiträdet presenterar sina argument och går igenom sin bevisning. Vittnen kan kallas in för att vittna om vad de känner till om brottet. Efter att alla sidor har fört sin respektive talan är det upp till domstolen att döma i målet.

7. Domslut: Efter huvudförhandlingen fattar domstolen ett beslut genom ett domslut. Om den misstänkte anses skyldig kan domen innebära en straffpåföljd i form av böter eller fängelse. Om den misstänkte anses oskyldig frikänns personen. Domstolens dom kan överklagas om någon part inte är nöjd med utfallet.

Privat försvarare

När det är fråga om mindre allvarlig brottslighet får man sällan en offentlig försvarare. Detta gäller till exempel i brottmål där böter är den enda möjliga påföljden. I sådana situationer kan du överväga att anlita en privat försvarare som kan representera dig och rådgöra med dig under rättsprocessen.

Alak & Co är här för att stödja och företräda dig som din privata försvarare. Oavsett vilken situation du befinner dig i är det alltid klokt att överväga rådgivning med en jurist för att utreda ditt behov av en försvarare, så att dina rättigheter tillvaratas på bästa sätt. Kontakta oss på Alak & Co för att få professionell rådgivning.

I vissa situationer ger den svenska lagstiftningen socialnämnder och läkare rätten att besluta om tvångsvård när det finns en risk att någon far illa eller skadar sig själv. Tvångsvården kan ska olika ut och innefattar vård av unga (LVU), vård av missbrukare (LVM) och psykiatrisk tvångsvård (LPT).Vid tvångsvård har den berörda personen rätt till en jurist eller advokat som företräder dennes intressen. Juristen eller advokaten kan förordnas av domstolen och blir då ditt offentliga biträde.Verksamma områden


Migrationsrätten är ett krävande rättsområde som ofta innebär komplexa frågor och utmaningar. På Alak & Co har vi specialiserat oss på migrationsrätt och erbjuder våra klienter djupgående kunskap och erfarenhet för att hantera alla aspekter av detta område. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i migrationsärenden och kan företräda dig inför migrationsdomstolen.

Vi hjälper asylsökande att förstå migrationsrätten och ansöka om skydd enligt utlänningslagen, FN’s flyktingkonvention eller dublinförordningen. Vårt mål är att göra en rättvis bedömning av dina möjligheter att få din ansökan beviljad och främja dina chanser till detta.

Vi får ofta frågor om uppehållstillstånd. Våra erfarna migrationsrättsjurister arbetar tillsammans med dig för att säkerställa att din ansökan om uppehållstillstånd är korrekt och fullständig utifrån gällande lagstiftning.

Oavsett om det handlar om familjeåterföreningarbetsrelaterade tillstånd,
uppehållsrättförvarpermanent uppehållstillståndåterkallande av uppehållstillståndasyl eller medborgarskap är vi här för att tillgodose dina intressen och säkerställa dina rättigheter inför Migrationsverket, migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen.

Offentliga biträden och ombud i privata uppdrag

När en person ansöker om uppehållstillstånd eller asyl är det vanligt att Migrationsverket utser ett offentligt biträde för att säkerställa en rättvis och rättssäker process, samt att dina juridiska intressen tillgodoses. Det offentliga biträdet ska vara en erfaren jurist i migrationsrätt. Om du riskerar att bli utvisad från landet har du rätt att få ett offentligt biträde som företräder dig under asylprocessen.

Rätten att välja ditt offentliga biträde

Om du är över 18 år har du möjlighet att föreslå en önskad jurist som offentligt biträde till Migrationsverket. Om du är under 18 år kan din gode man eller vårdnadshavare dig med ansökan om ett offentligt biträde.

Vi är stolta över att Migrationsverket regelbundet förordnar oss som offentliga biträden för asylsökande. Det är en bekräftelse på vår gedigna erfarenhet och kompetens på området. Samtidigt anlitas vi privat i ärenden som rör anhöriginvandring och arbetstillstånd. Denna breda erfarenhet gör oss till ditt pålitliga ombud oavsett vilken migrationsrättslig fråga du står inför.

Kontakta oss för att diskutera dina migrationsrättsliga frågor. Vi är redo att erbjuda professionell rådgivning och juridiskt stöd för att hjälpa dig att navigera i de komplexa frågor som rör migrationsrätt och arbeta mot en lyckad lösning för dig och din familj.

Vi på Alak & Co har många års erfarenhet av att företräda klienter i migrationsrätt och vi står redo att åta oss uppdraget som ditt offentliga biträde. Vi är här för att säkerställa att dina rättigheter och intressen tillvaratas under hela asylprocessen. Kontakta oss idag för professionell rådgivning och juridiskt stöd i migrationsrätt.

Verksamma områden


Internationell privaträtt handlar om hur man löser juridiska problem som involverar mer än ett land. Det kan inkludera frågor om hur och var tvisten ska hanteras, i vilken domstol, i vilket land och vilket lands lag som ska gälla. Det kan också handla om huruvida en dom som utfärdats i ett land kan erkännas eller verkställas i ett annat land.

Ibland kan det uppstå situationer där två domstolar i olika länder tror att de har rätt att behandla samma ärende. Detta kan leda till konflikter och juridiska svårigheter. Internationell privaträtt bygger på inhemska lagar, EU-lagstiftning och konventioner för att hantera sådana situationer.

Den internationella privaträtten löser problem som har anknytning till flera länder och där det kan finnas konflikter om vilket lands regler som ska gälla. Detta kan exempelvis gälla ärenden som rör dödsfall eller skilsmässa. Inom Sveriges rättsväsende finns regler om internationell domsrätt och hur utländska domar ska verkställas.

Om du har juridiska frågor som rör flera länder kan vi på Alak & Co hjälpa dig. Vi är erfarna inom området internationell privaträtt och kan hjälpa till att lösa tvister som sträcker sig över landsgränserna.

Vi på Alak & Co har specialkompetens inom muslimsk familjerätt.

Vårdnadstvister med internationell koppling

Om föräldrarna är bosatta i olika länder kan vi hjälpa till att navigera i den komplexa världen av internationell familjerätt

Dödsbon med internationella aspekter

Det kan vara komplicerat att hantera dödsbon och arvsskiften när ärendet involverar internationella frågor. Vi har expertisen för att kunna hjälpa dig genom hela processen.

Internationell processrätt med privaträtt

Våra jurister är skickliga på att hantera juridiska ärenden av internationell karaktär, inklusive internationella avtal och avtalsfrågor.

Vi vet att internationella juridiska ärenden kan vara utmanande och kräver särskild kompetens. Oavsett om det handlar om kommersiella avtal, familjerättsliga frågor eller andra privaträttsliga ärenden är vi här för att erbjuda dig rätt vägledning och juridiska lösningar.

Kontakta oss på Alak & Co när du behöver hjälp med internationell privaträtt. Vi värnar om dina intressen och säkerställer att dina internationella juridiska frågor hanteras på bästa sätt.

Verksamma områden


Vad är familjerätt?

Syftet med familjerätten är att ha bestämmelser som reglerar frågor som rör familjen och se till att det finns lösningar på problem som kan uppstå. Om det till exempel uppstår en konflikt inom familjen om vem som ska ta hand om ett barn, var barnet ska bo eller hur mycket barnet ska träffa en förälder kan det bli en rättslig fråga som omfattas av familjerätten. Vi på Alak & Co hjälper dig gärna med din familjerättsliga tvist!

Familjerätten omfattar de regler som gäller när det uppstår juridiska frågor inom familjen. Det kan handla om:

När du har bestämt dig för att skilja dig ska du ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten som ligger närmst där du bor. Ansökan om äktenskapsskillnad kan antingen lämnas in gemensamt om ni är överens eller enskilt om ni är oeniga.

När föräldrar separerar eller skiljer sig måste de bestämma vad som ska hända med barnen, vem som ska fatta beslut i frågor som rör barnen, var de ska bo och när barnen ska träffa den andra föräldern. De behöver bestämma om de ska dela på ansvaret om barnen eller om en av dem ska ta ensam ansvar.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens är det bäst att få hjälp av experter. Alak & Co har mycket erfarenhet av att hjälpa föräldrar i svåra situationer och kan vara ett starkt stöd i vårdnadstvister.

Verksamma områden


Vid skilsmässa, separation och dödsfall inom familjen uppstår ofta komplicerade frågor kring hur tillgångar ska fördelas. De berörda parterna kan behöva genomgå en process som tar både tid och energi, inte minst ställer frågorna som uppstår och processen höga krav på kompetens och noggrannhet. Här kommer vi på Alak & Co in i bilden.

Vi på Alak & Co har expertis inom ekonomisk familjerätt, en viktig del av familjerätten som hanterar de ekonomiska aspekterna av relationer. Oavsett om du står inför en bodelning, behöver upprätta ett samboavtal eller äktenskapsförord, har frågor kring kvarsittningsrätt till er bostad eller har frågor om arv är vi här för att vägleda och biträda dig.

Vi tror på att förebygga tvister genom att planera och reglera ekonomiska förhållanden i förväg. Ett välskrivet testamente, äktenskapsförord eller annat familjerättsligt avtal kan vara avgörande för att undvika rättsliga strider i framtiden, som hade kunnat undvikas.

Vårt arbete handlar däremot inte bara om viktiga dokument och långdragna tvister. Rådgivning är en central del av vad vi ägnar oss åt till vardags. Vi hjälper dig att förstå vad som är bäst i din unika situation och hur du bör förbereda dig på de ekonomiska frågor som kan uppstå vid en skilsmässa, separation eller dödsfall.

Vi vet att de juridiska frågorna kan vara många och komplexa. Vad är skillnaden mellan att vara gift och sambo? Vem har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden? När behöver man ett testamente? Vi förstår att varje situation är unik och vi är här för att ge dig den expertis och den vägledning du behöver för att hantera dina ekonomiska familjerättsliga frågor på bästa sätt.

Välkommen till Alak & Co, din juristbyrå med expertis inom ekonomisk familjerätt.

En bodelning måste enligt lag förrättas vid skilsmässa. En bodelning kan även förrättas under bestående äktenskap och vid ett samboförhållandes upplösning.

När ett par ingår äktenskap är all egendom gemensam. För att egendom ska vara enskild egendom måste ett äktenskapsförord upprättas och registreras på Skatteverket. 

Är ett avtal mellan två personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden och införskaffat bostad eller bohag för gemensamt bruk. 

När en person avlider måste en bouppteckning upprättas och registreras hos Skatteverket. I bouppteckningen upptas vilka som är dödsbodelägare samt tillgångar och skulder efter den avlidne. När en bouppteckning registrerats kan ett arvskifte upprättas. Ett arvskifte är en handling där dödsbodelägarna avtalar om fördelningen av arvet efter den avlidne.

I ett testamente kan alla myndiga personer förorda om hur de önskar att deras tillgångar ska fördelas. 

Gåvobrev

Om du skulle vilja ge en tillgång till en annan person är det fördelaktigt att upprätta ett gåvobrev.

Skuldebrev

Detta dokument är en handling som reglerar villkoren i ett skuldförhållande. 

Framtidsfullmakt

Denna handling underlättar för din familj att förstå din önskan när du själv inte kan uttrycka din vilja. I en framtidsfullmakt kan du reglera vem eller vilka av dina anhöriga som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen.  

مجالات النشاط


مجالات نشاطنا الأخرى

خدماتنا

قانون الأسرة:

قضايا الزواج، الحضانة، السكن والمشاهدة  بخصوص الأطفال، و قضايا النفقة.

خدماتنا

القانون الجنائي:

نقوم بمهام وكيل الضحايا.

خدماتنا

قانون الهجرة:

قضايا اللجوء، تصاريح الإقامة، تصاريح إقامة العمل، الجنسية، الاحتجاز وسحب تصاريح الإقامة.

خدماتنا

قانون الاقتصادي للأسرة:

نعمل على تقسيم الممتلكات، تحرير القسام الشرعي والميراث. نكتب أيضاً عقود قانونية عائلية، مثل اتفاقيات الزواج، عقود الشراكة والوصايا.

خدماتنا

القانون الرعاية القسرية:

نقوم بمهام في قضايا الرعاية القسرية، وفقاً لقوانين مثل LVU، LVM وLPT.

خدماتنا

قانون الاقتصادي للأسرة:

نعمل على تقسيم الممتلكات، تحرير القسام الشرعي والميراث. نكتب أيضاً عقود قانونية عائلية، مثل اتفاقيات الزواج، عقود الشراكة والوصايا.