Äktenskapsskillnad

När du har bestämt dig för att skilja dig ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid tingsrätten som ligger närmst där du bor. Ansökan om äktenskapsskillnad kan antingen lämnas in gemensamt om ni är överens eller enskilt om ni är oeniga. Att få igenom en äktenskapsskillnad kan ta olika lång tid beroende på om tingsrätten beslutar om betänketid eller inte.

Om både du och din partner är överens om att skiljas kan ni skicka in en gemensam ansökan om skilsmässa. 

Om ni har gemensamma barn under 16 år måste skilsmässan föregås av en så kallad betänketid om sex månader.

Om ni har rätt till en omedelbar skilsmässa utan betänketid kommer tingsrätten att meddela en dom på äktenskapsskillnad.

Om tingsrätten beslutar om betänketid för er kommer betänketiden börja löpa från den dag då tingsrätten mottog er gemensamma ansökan om skilsmässa.

Om du och din partner inte är överens om huruvida ni ska skilja er och det bara är en av er som vill inge en ansökan om äktenskapsskillnad kan du skicka in ansökan enskilt.  Det innebär att det bara är du som begär skilsmässa och din partner kommer föreläggas att svara på om han eller hon medger skilsmässan eller inte.

Om din partner samtycker till äktenskapsskillnad och ni inte har barn under 16 år kan domstolen omedelbart meddela dom på äktenskapsskillnad. 

Om din partner medger skilsmässan, men begär en betänketid, kommer domstolen att godkänna betänketiden.

Om din partner inte vill skiljas eller inte svarar på tingsrättens föreläggande kommer domstolen att besluta om betänketid.

Om ni inte har bott tillsammans på två år kommer domstolen inte att besluta om en betänketid, även om ni inte är överens. Du måste då bevisa att ni har bott isär genom att lämna in ett särlevnadsintyg.

Om det finns gemensamma barn under 16 år ska det löpa en betänketid innan domstolen kan besluta om äktenskapsskillnad.

Om du och din partner inte är överens om huruvida ni ska skiljas kan din partner begära betänketid.

Betänketiden löper vanligtvis under 6 månader.

Efter avslutad betänketid måste både du och din partner aktivt begära att skilsmässan fullföljs, annars förblir ni gifta. Denna begäran måste göras inom 12 månader efter att ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in till tingsrätten. Fullföljdsansökan finns tillgänglig på Sveriges domstolars webbplats och måste lämnas in till tingsrätten.

Om endast en av er begär fullföljd skilsmässa kommer tingsrätten att kontakta den andra parten för dennes inställning.

När tingsrätten fattar sitt beslut om äktenskapsskillnad har du rätt att överklaga det inom tre veckor. Efter denna tidsfrist blir domen juridiskt bindande.

Om domstolen inte kan nå den du är gift med, till exempel för att personen flyttat till ett annat land, kan domstolen utse en god man. Som god man förordnas vanligtvis en jurist som får i uppdrag att försöka få kontakt med den som du är gift med, i syfte att få del av dennes inställning. Om den gode mannen inte lyckas få kontakt med den du är gift med ska den gode mannen ändå lämna ett svar till domstolen.

Oavsett vad den gode mannen svarar kan domstolen besluta om äktenskapsskillnad, vanligtvis efter betänketid.