Testamente

Vad är ett testamente?

Att skriva ett testamente är ett sätt för en person, så kallad testator, att uttrycka sina önskemål om hur ens egendom ska fördelas efter ens död. Genom detta dokument kan du bestämma vem som ska ärva dina tillgångar eller i vilken omfattning.

En familjesituation kan vara komplex och därför upprättas testamenten av olika skäl. Ofta är syftet att skydda ens partner, göra barnens arv till enskild egendom eller ändra arvsordningen. För att upprätta ett giltigt testamente måste vissa formkrav uppfyllas, dessutom måste hänsyn tas till vissa skyddsregler för närstående enligt ärvdabalken.

Om det inte finns något testamente gäller arvsrätten, som är de lagstadgade regler som avgör vem som ärver en avliden person. När det finns ett giltigt testamente har testatorn rätt att fördela viss egendom enligt sina önskemål till specifika personer eller organisationer.

Exempelvis, om du vill donera en del av ditt arv till en välgörenhetsorganisation eller se till att en av dina barn ärver sommarstugan måste du upprätta ett testamente.

Om du inte har någon make/maka eller bröstarvingar (barn, barnbarn eller barnbarnsbarn) kan du i princip testamentera bort all din egendom till vem eller vilka du önskar. Om du är gift och/eller har bröstarvingar finns det lagstadgade regler som begränsar denna möjlighet, innefattande laglottsrätten som ger bröstarvingar rätt till en viss del av arvet.

Det är klokt att konsultera en auktoriserad boutredare eller jurist för att skriva ett korrekt och juridiskt giltigt testamente. Denne kan hjälpa dig att förstå de komplicerade reglerna på området och säkerställa att dina önskemål tillgodoses. Ett testamente är ett viktigt juridiskt dokument som bör förvaras på ett säkert sätt så att det kan redovisas vid behov.

Tjänster som Dokumentbevakning erbjuder en trygg förvaring av originaltestamentet.

Hur vet man om det finns ett testamente?

Ett testamente registreras inte hos Skatteverket och för att det ska vara giltigt ska det visas upp i original efter din bortgång. Det är inte ovanligt att testamenten förstörs, försvinner eller inte kan hittas vid en bouppteckning. För att du ska vara säker på att ditt testamente kan redovisas efter din bortgång föreslås följande;

– Förvara det på en säker plats, till exempel i ett bankfack, hos en begravningsbyrå eller i ett brandsäkert kassaskåp.

– Tala om för dina närstående som du litar på att det finns ett testamente.

– Lämna det till en annan person som du litar på.

– Förvara det hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund.