Bodelning

Vad är bodelning?

En bodelning är en juridisk process i vilken tidigare makar eller sambor delar upp sina tillgångar när äktenskapet eller samboskapet upphör. I bodelningen redovisas vilka tillgångar och skulder som finns på den så kallade brytdagen, därefter fördelas de enligt lag.

Syftet med en bodelning är att säkerställa att varje part får en rättvis andel av de gemensamma tillgångarna och att de ekonomiska förhållandena regleras i enlighet med gällande lagar och eventuella avtal.

Bodelning kan vara en långdragen och komplex process som innefattar redovisning av tillgångar, värdering av tillgångarna och lottläggning. I vissa fall innefattar processen sammanträden, förhandlingar och rättsliga åtgärder om parterna inte är överens i bodelningsfrågan.

Bodelning ska ske i samband med äktenskapsskillnad, antingen för att makarna går skilda väger eller för att en make avlider. Bodelning kan även ske vid upplösning av ett samboförhållande.

När ska man göra en bodelning?

En bodelning bör övervägas i följande situationer:

1. Skilsmässa: När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa ska makarna bodela för att dela upp den gemensamma egendomen. Bodelningen säkerställer en rättvis fördelning av tillgångar och skulder.

2. Separation: Om ett gift par väljer att leva separerade och inte längre vill dela sina ekonomiska resurser kan de välja att genomföra en bodelning för att formellt avsluta de ekonomiska aspekterna av sitt äktenskap.

3. Dödsfall: Vid en makes död ska det genomföras en bodelning för att därefter kunna fördela den avlidnes tillgångar mellan arvingar.

4. Ändrade ekonomiska förhållanden: Även om äktenskapet eller samboskapet består kan det vara lämpligt att överväga en bodelning om parternas ekonomiska förhållanden förändras avsevärt. Det kan röra sig om köp eller försäljning av värdefulla tillgångar eller en önskan om att tydliggöra ägandeförhållandena.

5. Samboskap: Par som bor tillsammans utan att vara gifta kan också genomföra en bodelning om de väljer att avsluta sitt förhållande och behöver fördela tillgångar.

Bodelning vid dödsfall 

När en person avlider finns det särskilda regler som gäller för att dela upp deras tillgångar och skulder. Detta kallas bodelning vid dödsfall och skiljer sig från bodelning vid skilsmässa.

Hur bodelningen vid dödsfall ska genomföras kan variera beroende på om den avlidna personen var gift eller sambo. Ett viktigt första steg i processen är att upprätta en bouppteckning.

En bouppteckning är en lista som redovisar den avlidnes tillgångar och skulder. Det är en grundläggande handling för att fastställa vilka tillgångar som finns i den avlidnes ägo, vem som har rätt till arv och hur fördelning ska ske.

Bouppteckningen måste kontrolleras och undertecknas vid en bouppteckningsförrättning. Förrättningen bör äga rum inom tre månader efter dödsfallet, därefter måste bouppteckningen lämnas till Skatteverket inom en månad.

Beroende på om den avlidne var gift eller sambo kan giftorättsgods eller samboegendom ingå i bodelningen. Det beror på vilken typ av relation som den avlidne hade med sin partner.

Ibland kan det även vara så att det inte behöver genomföras en bodelning, men det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

När bodelningen är klar är det vanligt att upprätta ett bodelningsavtal som styrker att bodelning skett, därefter kan arvskiftet genomföras. Vid arvsskiftet får de som har rätt till sitt arv.

Bodelning vid skilsmässa

När ett äktenskap avslutas genom skilsmässa ska egendomen fördelas rättvist mellan makarna. Detta kallas bodelning.

Bodelning genomförs vanligtvis när ett äktenskap upplöses, men ska även genomföras vid en makes dödsfall. Bodelning kan även påkallas när ett samboförhållande upplöses. Bodelningen klargör makarnas tillgångar och skulder, hur egendomen ska värderas och hur den ska fördelas.

Giftorättsgods eller enskild egendom?

Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods delas upp mellan dem. En del av bodelningen går därmed ut på att fastställa vilken egendom som är att betrakta som giftorättsgods och vilken egendom som är enskild.

Det är viktigt att känna till skillnaden, eftersom enskild egendom inte ska delas mellan makarna. Det finns även personliga tillgångar som kan undantas bodelningen, såsom kläder och andra personliga saker.

Brytdagen

Bodelningen grundas på egendomsförhållandena vid den tidpunkt då ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten, vid den så kallade brytdagen. Egendom som förvärvats efter denna dag och skulder som uppkommit efter denna den ingår normalt inte i bodelningen.

Likadelningsprincipen

När respektive makes giftorättsgods fastställts får maken göra avdrag för eventuella skulder. Giftorättsgodset läggs sedan samman och fördelas därefter lika mellan dem i enlighet med likadelningsprincipen.

Lotter

När giftorättsgodset fördelats mellan makarna ska egendomen lottläggas. Makarna ska tillskiftas egendom som motsvarar makarnas andelar. Om en makes tilldelas egendom som överskrider makens andel kan maken köpa ut den andre, antingen genom att överföra mer egendom till den andra maken eller genom att betala mellanskillnaden i pengar.

Jämkning

Det finns möjlighet till jämkning av bodelningen om det kan anses oskäligt att en make ska lämna ifrån sig egendom till den andra maken enligt lagens bestämmelser. Det kan handla om att äktenskapet var mycket kort eller att de ekonomiska förhållandena föranleder skäl för jämkning.  

Bodelningsavtal

När bodelningen är klar upprättas ett bodelningsavtal som undertecknas av båda makarna. Avtalet bekräftar att bodelningen har genomförts och hindrar någon av makarna från att begära en ny bodelning i framtiden. Det är viktigt att notera att avtalet kan registreras hos Skatteverket, men detta är frivilligt och inte obligatoriskt för dess giltighet.

Måste man göra bodelning vid skilsmässa?

Vid skilsmässa ska det genomföras en bodelning. Det är obligatoriskt. Av olika skäl kan det vara av vikt att bodelningen genomförs så snart som möjligt efter att ansökan om skilsmässa har lämnats in till tingsrätten. Det beror på att tillgångarna som huvudregel ska värderas till värdet vid brytdagen.

Om bodelningen dröjer kan det bli svårt att värdera tillgångarna korrekt. Vissa tillgångar kan värderas till marknadsvärdet vid bodelningen och om det då skett en värdeminskning sedan brytdagen påverkar det bodelningsvärdet. Detta gäller inte minst värdering av bostäder där bostadsmarknaden kan försämras.

I vissa fall kan en formell bodelning inte genomförs omedelbart efter äktenskapsskillnad av olika skäl. I sådana situationer kan en av parterna begära bodelning lång tid efter skilsmässan. För att undvika sådana förseningar och problem kan makarna skriva ett bodelningsavtal.

Lagen anger inte en specifik tidsgräns för när en bodelning måste genomföras. Det kan i praktiken ske många år efter skilsmässan, vilket kan innebära en oväntad bodelningsprocess, kostnader som parterna inte räknat med och stora bekymmer för den som plötsligt måste sälja sin bostad, flytta eller betala en påtaglig skifteslikvid till den andra parten.

Det är därför klokt att sträva efter att genomföra bodelningen så snart som möjligt efter skilsmässan, för att undvika dessa potentiella problem.

Hur går en bodelning till vid skilsmässa?

En bodelning kan gå till på olika sätt och beror mycket på om parterna är överens eller inte. En bodelning brukar i korthet kunna se ut på följande sätt:

–   Någon av parterna kräver att bodelning sker.
–   Parternas tillgångar och skulder sammanställs.
–   Parternas respektive andelar räknas ut.
–   Lottläggning sker och skifteslikviden beräknas.
–   Bodelningsavtal upprättas och bodelningen avslutas.

Bodelning under äktenskapet

Går det att göra en bodelning mitt under ett äktenskap?

Det är möjligt att genomföra en bodelning under äktenskapet medan makarna fortfarande är gifta. Orsaken till att makar kan vilja göra detta varierar, men det kan handla om att en make vill överföra egendom till den andra.

Om någon av er önskar att viss egendom ska bli enskild, trots att den egentligen är giftorättsgods, behövs ett bodelningsavtal som kompletteras med ett äktenskapsförord.

Ni som makar måste vara överens om bodelningen.

För att inleda en bodelning under pågående äktenskap måste ni först skicka in en anmälan till Skatteverket. Det finns ingen speciell blankett för detta ändamål, så ni behöver själva skapa en skriftlig handling där ni tydligt anger att ni avser att genomföra en bodelning medan äktenskapet fortfarande består.

Denna anmälan ska innehålla era personuppgifter och måste undertecknas av er båda. Anmälan ska sedan skickas in till Skatteverket. Ni behöver också betala en ansökningsavgift.

När Skatteverket har mottagit er anmälan kan ni upprätta själva bodelningshandlingen. I denna handling måste det framgå vilken egendom som ni planerar att dela upp mellan er. Bodelningshandlingen måste också undertecknas av båda makarna. För att få ett juridiskt korrekt bodelningsavtal rekommenderas ni att ta hjälp av en kunnig jurist.

Det är sedan valfritt om ni vill registrera bodelningshandlingen hos Skatteverket. 

Bodelning enligt sambolagen

Måste man göra en bodelning vid avslutat samboförhållande?

Nej, det finns inget lagkrav på detta. Det finns däremot en viktig tidsgräns att känna till för den som vill påkalla bodelning. Om någon av samborna vill att en bodelning genomförs måste den begäran framställas inom ett år från att samboförhållandet upphörde.

Vad innebär en bodelning vid avslutat samboförhållande?

När ett samboförhållande upphör ska den egendom som utgör samboegendom delas upp mellan parterna. Samboegendom utgör endast bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk. Det kan röra sig om en bostad som har köpts i syfte att bo i tillsammans och möbler att inreda det gemensamma hemmet med.

Det som var och en av er har köpt separat och inte i syfte att använda gemensamt utgör inte samboegendom. Eftersom samboegendom endast innefattar bostad och bohag ska inte heller ett fritidshus ingå i bodelningen.

I bodelningen ingår inte heller egendom som en av parterna har fått i gåva eller genom testamente under villkor att den ska vara den sambons enskilda egendom.

Om ni är överens om hur ni vill fördela samboegendomen kan ni göra det på det sätt som passar er bäst. Det är dock viktigt att upprätta en bodelningshandling som undertecknas av er båda för att dokumentera överenskommelsen.

Om ni inte kan enas om bodelningen kan det vara klokt att söka juridisk rådgivning. En jurist kan hjälpa er att förstå era rättigheter och skyldigheter och kan även agera som medlare i diskussioner mellan er.

Om en överenskommelse inte kan nås kan juristen hjälpa er att ansöka om en bodelningsförrättare, som är en oberoende jurist med expertis i ekonomisk familjerätt och bestämmelser som rör bodelning.

Kan jag göra bodelning själv?

Det finns många företag som erbjuder så kallade bodelningsmallar. Dessa företag tar inte ansvar för om något blir fel i avtalet. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen är anpassad efter din unika situation, reglerar det som ligger i ditt intresse eller att mallen ens är juridiskt korrekt.

Om du väljer att göra bodelningen själv är vår rekommendation att i vart fall låta en jurist titta på avtalet för att lämna synpunkter och uppmärksamma felaktigheter eller svagheter i avtalet.

Bodelning räkneexempel

Nedan följer ett enkelt exempel på en bodelnning:
Anna                                       Fredrik
Tillgångar                                100 000                                    40 000
Skulder                                    20 000                                      0
Netto                                       80 000                                      40 000
Total behållning                                             120 000
Likadelning                              60 000                                      60 000