Bouppteckning och arvsskifte

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en handling som upprättas efter en persons död för att dokumentera och redovisa den avlidnes tillgångar och skulder.

Syftet med en bouppteckning är att skapa öppenhet och klarhet kring den avlidnes ekonomiska situation och tillgångar, samt att säkerställa att eventuella arvingar och borgenärer får sina rättmätiga anspråk tillgodosedda.

Bouppteckningen är en viktig del av arvsprocessen och används som underlag för att fördela den avlidnes tillgångar och skulder.

5 viktiga punkter att känna till om bouppteckningar:

1. Upprättande av bouppteckning: Bouppteckningen upprättas normalt av en jurist eller av den som har fått uppdraget av arvingarna eller testamentstagarna. Det måste göras inom viss tid efter dödsfallet, vanligtvis inom tre månader.

2. Innehåll: Bouppteckningen innehåller en detaljerad förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Detta inkluderar fastigheter, konton, aktier, försäkringar, lån, skulder och andra tillgångar och skulder.

3. Arvingar och testamentstagare: Bouppteckningen används för att fastställa vilka som är arvingar och testamentstagare, samt hur arvet ska fördelas enligt den avlidnes testamente eller enligt lag om det inte finns något testamente.

4. Skatteverket: En kopia av bouppteckningen skickas normalt till Skatteverket för att säkerställa att rätt skatter och avgifter betalas, inklusive eventuell arvsskatt.

5. Offentlighet: Bouppteckningen är en offentlig handling och kan begäras ut av allmänheten. Det innebär att information om den avlidnes tillgångar och skulder är tillgänglig för den som är intresserad.

Bouppteckningar är en viktig del av arvsprocessen och är av betydelse för att följa lagar och regler som reglerar arv och fördelning av den avlidnes egendom. Det är vanligt att anlita en jurist eller en expert på området för att säkerställa att bouppteckningen upprättas korrekt och i enlighet med gällande lagar och regler.

Vad innebär arvskifte?

Ett arvskifte är den process genom vilken den avlidnes tillgångar och skulder fördelas mellan arvingar och testamentstagare efter en persons död. Processen är reglerad i ärvdabalken och innefattar flera steg, inklusive bouppteckning och arvskifte.

Här är de huvudsakliga stegen i ett arvskifte:

Bouppteckning: Efter en persons död måste en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen är en detaljerad förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Den inkluderar allt från fastigheter, konton och försäkringar till personliga tillhörigheter. Bouppteckningen används för att fastställa den totala tillgången och skulden som ska fördelas till arvingar och testamentstagare.

Arvingar och testamentstagare: Bouppteckningen används för att fastställa vilka som är arvingar enligt lag och vilka som är testamentstagare om det finns ett testamente. Arvskiftet ska genomföras enligt de bestämmelser som följer av ärvdabalken och vad som framkommer i ett eventuellt testamente.

Arvskifte: Efter att bouppteckningen är klar och eventuella skulder är betalda kan arvsskiftet påbörjas. Under arvsskiftet fördelas den avlidnes tillgångar och övrig egendom mellan arvingarna eller testamentstagarna enligt de rättsliga bestämmelserna eller det som anges i testamentet. Detta innebär att egendom kan överföras från den avlidnes ägande till arvingarna.

Arvsskatt: Arvsskatten och gåvoskatten avskaffades de 1 januari 2005. Det innebär att arvingar och gåvomottagare normalt inte behöver betala någon specifik skatt på de ärvda tillgångarna eller gåvorna. Det finns dock situationer där beskattning fortfarande ska ske, exempelvis i samband med försäljning av fastigheter och värdepapper som tillhört den avlidna personen.

Om man inte är överens: Om dödsbodelägarna inte är överens finns det en möjlighet att ansöka om en skiftesman hos tingsrätten.

Avslutande av ärendet: När arvsskiftet är slutfört och eventuell skatt är betald kan ärendet avslutas. Arvingarna eller testamentstagarna får äganderätt till de tillgångar de har rätt till enligt arvet.

Det är viktigt att notera att arvsskiften kan vara komplexa och regleras av olika lagar och bestämmelser, därtill kan det finnas testamenten som gör ärendet komplicerat. Det kan därför vara klokt att konsultera med en jurist eller annan person med expertkompetens på området för att säkerställa att processen hanteras korrekt och enligt gällande lagar och regler.

Vi på Alak & Co ha en gedigen erfarenhet när det kommer till arvskiften och du är välkommen att höra av dig till oss!