Återkallelse av uppehållstillstånd

Kan uppehållstillstånd återkallas?

Ditt uppehållstillstånd i Sverige är normalt sett stabilt och tryggt, men i vissa särskilda situationer kan det bli föremål för återkallelse. Migrationsverket måste ha en godtagbar anledning för att ta detta steg.

När kan upp­e­hålls­till­stånd återkallas?

Det finns tre huvudsakliga orsaker till att ditt uppehållstillstånd kan återkallas:

Återkallelse på grund av felaktiga uppgifter

Migrationsverket har rätt att återkalla ditt uppehållstillstånd om det upptäcks att du medvetet har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter som var avgörande för att få ditt tillstånd. Detta kan avse felaktig information om din identitet eller familjesituation.

Återkallelse på grund av särskilda skäl

I vissa fall kan Migrationsverket besluta om återkallelse av uppehållstillstånd på grund av särskilda skäl. Detta kan inträffa om villkoren för ditt ursprungliga tillstånd inte längre är uppfyllda, exempelvis om anknytningen till den person du skulle bo med i Sverige har förlorats för att relationen tagit slut eller om du har blivit av med din plats vid en utbildning som var kopplad till ditt tillstånd.

Återkallelse på grund av utflyttning från Sverige

Om du har permanent uppehållstillstånd i Sverige, men har varit utomlands under en längre period eller inte längre är bosatt här, kan Migrationsverket besluta om att återkalla ditt tillstånd. Normalt sett krävs att du har varit utomlands i mer än ett år eller har en etablerad bosättning i ett annat land för att detta ska bli aktuellt.

Det finns dock vissa undantag. Om du har fått uppehållstillstånd på grund av asyl och har beviljats en statusförklaring (flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring) kan statusförklaringen återkallas utan att ditt uppehållstillstånd automatiskt påverkas.

Din rätt till offentligt biträde

I återkallelseärenden kommer Migrationsverket att utse ett offentligt biträde som ska företräda dig. Det innebär att du får professionell juridisk representation, som kan hjälpa dig genom hela processen.

Vi på Alak & Co är här för att åta oss detta uppdrag och ge dig det stöd och den vägledning du behöver. Vi arbetar tillsammans med dig för att säkerställa att dina rättigheter och intressen skyddas och att du får en rättvis prövning av ditt ärende.