Vårdnad om ett barn

När föräldrar separerar eller skiljer sig måste de bestämma vad som ska hända med barnen, vem som ska fatta beslut i frågor som rör barnen, var de ska bo och när barnen ska träffa den andra föräldern. De behöver bestämma om de ska dela på ansvaret om barnen eller om en av dem ska ta ensam ansvar.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens är det bäst att få hjälp av experter. Alak & Co har mycket erfarenhet av att hjälpa föräldrar i svåra situationer och kan vara ett starkt stöd i vårdnadstvister.

Kan föräldrar själva avtala om vårdnaden om barn?

Om båda föräldrarna är överens kan de själva bestämma hur vårdnaden ska utövas. De kan komma överens om gemensam vårdnad där de delar på ansvaret, eller ensam vårdnad där en förälder tar huvudansvaret. För att föräldrarnas beslut ska gälla enligt lag måste kommunens familjerätt godkänna överenskommelsen.

Det kan ta tid att få överenskommelsen godkänd och beror på hur snabbt kommunen behandlar ärendet. Så snart båda föräldrarna har skrivit under överenskommelsen och familjerätten har godkänt det börjar det gemensamma beslutet gälla.

Kan familjerätten hjälpa vid en vårdnadstvist?

Om du och din före detta partner inte kommer överens om vårdnaden av era barn kan ni vända er till familjerätten i er kommun. De kan ordna ett samarbetssamtal, ett samtal där ni tillsammans försöker komma överens om vad som är bäst för barnen.

För att barnen inte ska ta skada av föräldrarnas tvist måste du vara ansvarsfull och visa respekt både gentemot dem och din före detta partner. Om samarbetssamtalen inte fungerar kan ni behöva anlita juridiska experter och ta ärendet till domstol. Du måste boka ett informationssamtal och får ett undertecknat samtalsintyg för att kunna inge stämning till domstolen.

Hur går en vårdnadstvist till?

På Alak & Co arbetar vi nära våra klienter för att hjälpa dem igenom hela processen. Nedan följer en beskrivning av processen steg för steg:

Steg 1: Inledande möte – När du väljer oss som din juridiska rådgivare inleder vi processen med ett första möte. Detta möte kan äga rum per telefon, via videokonferens eller personligen på vårt kontor, beroende på ditt önskemål.

Under det inledande första mötet kommer vi att diskutera din situation och sätta oss in i vad du vill och dina mål. Det kan vara så att du inte vet vad du vill och då kan vi presentera alternativa lösningar. Vi kommer att ge dig råd om de olika alternativ som är tillgängliga och presentera lösningar som passar i din unika situation.

Nedan följer vanliga frågor som vi kan diskutera;

– Hur ser den nuvarande situationen ut vad gäller vårdnad, boende och umgänge ut för ditt barn? Vad fungerar bra och vad vill du ändra?

– Hur fungerar samarbetet med den andra föräldern? Finns det områden där samarbetet är bra och andra där det brister?

– Har din situation förändrats över tid eller har den alltid varit densamma? Vad har orsakat eventuella förändringar?

– Finns det något som gör den andra föräldern olämplig som vårdnadshavare, boendeförälder eller umgängesförälder?

– Om ditt barn är tillräckligt gammal, har han eller hon uttryckt några önskemål?

Det kan vara dyrt att anlita en jurist. Vi ser därför alltid till att diskutera finansieringsalternativ för ditt ärende. Ofta kan man ha rätt till rättsskydd och rättshjälp som innebär att du bara betalar en mindre del av kostnaderna själv. Det är viktigt att du känner dig trygg även ekonomiskt.

Steg 2: Kontakt med den andra föräldern – Efter det inledande mötet arbetar vi tillsammans med dig för att skapa en plan och god strategi som passar för din unika situation. Nästa steg beror på omständigheterna i ditt enskilda ärende, men oftast skickar vi ett inledande brev till den andra föräldern. I detta brev kommunicerar vi dina önskemål, till exempel om du vill ha ensam vårdnad eller gemensam vårdnad, var barnet ska bo och hur umgänget ska regleras.

Syftet med den inledande skrivelsen är att få reda på den andra förälderns inställning till dina krav och om ni kan nå en överenskommelse. På så sätt kan en domstolsprocess undvikas. Ett annat syfte är att informera den andra föräldern att en tvist kan vara på gång och ge den möjlighet att anlita ett eget juridiskt ombud. Om ni inte kan komma överens efter detta steg hjälper vi till att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, för att domstolen ska avgöra ärendet.

Steg 3: Domstolsprocess – I en domstolsprocess presenterar vi omständigheterna i målet och presenterar bevisning som stödjer dina krav och motbevisar eventuella påståenden som den andra föräldern kan framställa. Bevisningen kan inkludera utredningar från socialtjänsten, polisrapporter, meddelandehistorik från sms och e-post, intyg från skola och hälso- och sjukvård med mera. Bevisningen innefattar även förhör med dig som förälder och med eventuella vittnen.

Under en domstolsprocess hålls först en muntlig förberedelse där parterna kan försöka nå en förlikning. Om en överenskommelse inte kan nås under denna förhandling kommer domstolen att fatta ett intermistiskt beslut, alltså ett beslut om vad som ska gälla tillfälligt fram till att målet slutligt avgörs. Tingsrätten kommer sätta ut målet till en huvudförhandling, därefter meddelar tingsrätten sin dom. Om du inte är nöjd med domen finns möjligheten att överklaga den till hovrätten.

Kostnader för vårdnadstvister

Det är viktigt att känna till vad en vårdnadstvist kan kosta. Om du har en hemförsäkring kan rättsskyddet täcka upp till 80 % av kostnaderna för din jurist. Om du inte har hemförsäkring kan du vara berättigad till rättshjälp, där den egna kostnaden baseras på din inkomst. Din avgift kan vara mellan 2 % och 40 % av den totala kostnaden.

Det är också värt att notera att i en familjerättslig tvist är varje part ansvarig för sina egna rättegångskostnader, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för att betala motpartens ombudskostnader.

Processen för dig som önskar tillerkännas ensam vårdnad:

Det är också värt att notera att i en familjerättslig tvist är varje part ansvarig för sina egna rättegångskostnader, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för att betala motpartens ombudskostnader.

Steg 1: Förstå hur vårdnad fungerar

Vårdnad, boende och umgänge regleras av lagar och regler. De viktigaste reglerna finns i föräldrabalken och i FN:s barnkonvention, som numera är svensk lag. Principen om barnets bästa är central i alla frågor som rör barn. Normalt sett anses gemensam vårdnad vara det bästa för ett barn.

Steg 2: När kan du ansöka om ensam vårdnad?

Det kan finnas situationer där det är bäst för ett barn att en förälder får ensam vårdnad. Starka skäl för detta kan vara om det har förekommit våld i relationen mellan föräldrarna eller om den andra föräldern har misskött sig eller inte tagit hand om barnet på ett bra sätt. Det ska också beaktas om det finns allvarliga samarbetssvårigheter mellan er föräldrar.

Steg 3: Gemensam eller ensam vårdnad?

När föräldrar skiljer sig eller separerar behöver de bestämma om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. De måste också komma överens om var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Om ni inte kan enas är det alltid bäst att söka hjälp hos någon med expertkompetens. Alak & Co har lång erfarenhet av att framgångsrikt hjälpa föräldrar genom vårdnadstvister.

Steg 4: Hur kan vi hjälpa dig?

Behöver du en jurist? Har du frågor om vårdnad? Vi på Alak & Co kan boka in dig på en så kallad första konsultation där vi under en timme diskuterar dina önskemål och ger dig vägledning i ett ärende. Du kan enkelt boka detta genom att ringa oss på 010-160 99 00. Du väljer om du vill ha din konsultation på vårt kontor, per telefon eller genom videosamtal.

Steg 5: Möta vårdnadsspecialisten

Under konsultationen kan du prata med en specialist på vårdnadstvister som kan hjälpa dig med dina frågor och funderingar kring vårdnad om ditt barn. Vi kan ge dig råd om hur du kan gå vidare, vilka åtgärder du bör vidta och vad du ska tänka på.

Alak & Co har mångårig erfarenhet av vårdnadstvister och vi har högst kompetenta jurister inom familjerätt. Vi har specialiserat oss på familjerätt och kan hjälpa dig med att ansöka om rättsskydd och rättshjälp för att täcka våra kostnader.

Vi är ett starkt team som står bakom dig genom hela processen. Vi är här för att göra skillnad i din vardag och i ditt barns liv genom öppen dialog och diskussion för att hitta bästa lösningen.