Förvar

Att försättas i förvar kan vara oerhört påfrestande och oroande, både för den som tas i förvar och för dennes nära och kära.

Om någon du känner har blivit försatt i förvar eller om du själv befinner dig i denna situation är det viktigt att du förstår dina rättigheter och möjligheter.

Förvar är en administrativ tvångsåtgärd som används för att säkerställa att en person är tillgänglig för verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Beslut om förvar kan utfärdas av Migrationsverket, Polismyndigheten eller en domstol. För att ett sådant beslut ska fattas måste det finnas en rimlig risk att personen kan hindra genomförandet av avvisnings- eller utvisningsbeslutet.

Det är viktigt att komma ihåg att den som är tagen i förvar har rätt till ett offentligt biträde. Förvarstiden är normalt sett högst två månader, men den kan förlängas. Om det gäller en person som har fått ett beslut om avslag på asyl finns en maximal tidsgräns på 12 månader. För personer som utvisas på grund av brott finns det ingen övre tidsgräns.

Det är viktigt att känna till att beslutet om förvar alltid kan överklagas till förvaltningsrätten och det finns juridiska åtgärder som kan vidtas för att pröva och försvara dina rättigheter

Vi på Alak & Co är här för att bistå dig genom hela processen om du eller någon du känner har blivit tagen i förvar. Våra jurister agerar som offentliga biträden i förvarsärenden och har en omfattande erfarenhet av dessa komplexa frågor.

Du kan själv välja en jurist som du har förtroende för som ska företräda dig och vi på Alak & Co är redo att biträda dig.