Kategorier
Juridik

Framtidsfullmakt, eller?

En framtidsfullmakt ger någon annan rätt att företräda dig om du på grund av nedsatt hälsotillstånd inte längre kan sköta dina personliga eller ekonomiska angelägenheter. Det är ett alternativ till att en god man eller förvaltare förordnas. Framtidsfullmakten kan vara generellt utformad eller omfatta det som fullmaktsgivaren bestämmer och träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta angivna angelägenheter. Fullmakthavaren ska fullgöra uppdraget i enlighet med fullmaktsgivarens intressen och samråda med fullmaktsgivaren i viktiga frågor så långt det är möjligt. Fullmaktsgivaren kan utse någon att granska fullmaktshavarens verksamhet för att säkerställa att fullmaktshavaren uppfyller sina skyldigheter.  

En framtidsfullmakt är ett bra alternativ för den som hellre vill att en närstående ska ansvara för sina angelägenheter än en utomstående och okänd god man eller förvaltare. Det kan upplevas betryggande att den som ska ansvara för sina angelägenheter är någon man känner och litar på. En fullmaktshavare som är en närstående till fullmaktsgivaren kan däremot vara känslomässigt involverad i uppdraget och vara subjektiv i sina beslut, medvetet eller omedvetet. Det kan orsaka spänningar och konflikter inom familjen eller släkten, inte minst om det har utsetts en granskare som är en annan närstående till fullmaktsgivaren. För att undvika konflikter kan det vara en god idé att en god man eller förvaltare förordnas, det vill säga en utomstående och objektiv person, som dessutom bedömts lämplig för uppdraget.  

Det är upp till den enskilde att bestämma vem som ska sköta de personliga och ekonomiska angelägenheterna när denne inte förmår göra det själv. För att angelägenheterna så långt som möjligt ska skötas så som den enskilde hade velat är en framtidsfullmakt att rekommendera. Genom att noga diskutera uppdraget med fullmaktshavaren, ha en öppen dialog med andra närstående om sina intressen och utforma fullmakten tillsammans med en jurist kan uppdraget utföras på ett bra sätt.  

För att avsluta med det viktigaste; upprätta framtidsfullmakten i tid, innan du inte längre kan välja.