LVM och LPT – Tvångsvård av vuxna i Sverige

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, möjliggör vård av missbrukare i syfte att bryta missbruket och motivera till frivillig behandling. 

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, reglerar tvångsvård av personer som lider av en allvarlig psykisk störning och har ett stort vårdbehov. 

I vissa situationer är det nödvändigt att samhället ingriper och beslutar om tvångsvård för en vuxen. Det kan vara en person som lider av en allvarlig psykisk sjukdom eller ett skadligt missbruk. Tvångsvården är en viktig del av samhällets ansvar att skydda individer som inte kan ta hand om sig själva eller utgör en fara för sig själva eller andra. Att hjälpa personer i utsatta situationer, även om de själva motsätter sig det, handlar om grundläggande humanitet och medmänsklighet.

Det är viktigt att notera att tvångsvårdslagstiftningen i Sverige är mycket restriktiv och strikt reglerad för att säkerställa individens rättigheter och integritet. I dessa processer företräds den enskilde, som kan komma att vårdas med tvång, av jurister med specialistkompetens. För att säkerställa att rättssäkerheten upprätthålls och att individens integritet skyddas har den enskilde rätt till ett offentligt biträde.

Våra jurister på Alak & Co är specialiserade i tvångsvård och företräder individer som är aktuella för tvångsvård.  I dessa ärenden förordnas vi som offentliga biträden för att säkerställa att den enskildes rättigheter och intressen tillvaratas.

Om du eller någon du känner står inför en situation som rör tvångsvård enligt LVM eller LPT, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att ge dig juridisk rådgivning och stöd i din process. Dina rättigheter är vår prioritet.

1. Juridisk expertis

Vi har lång erfarenhet och stor expertis inom tvångsvårdslagstiftningen och processer som rör tvångsvård. Vi är väl insatta i de juridiska aspekterna i dessa ärenden.

2. Rättssäkerhet

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att dina rättigheter och intressen skyddas och att tvångsvården tillgodoser alla rättsliga regleringar.

3. Finansiering av kostnaderna

Det offentligt biträdet är kostnadsfritt för dig. Våra kostnader betalas av staten.

4. Valfrihet

Du har rätt att önska ett specifikt offentligt biträde som representerar dig. Vi hjälper dig att navigera genom processen och ser till att du får den juridiska hjälp du behöver.